Voorwaarden Schaatsen voor het Zieke Kind

Met het inschrijven voor Schaatsen voor het Zieke Kind verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden en daarmee het reglement van dit evenement.

Definities

 • In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Evenement: een schaatsevenement in Groningen dat onderdeel uitmaakt van het door de Organisator te organiseren¬†evenement Sporten voor het Zieke Kind.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Locatie: de locatie van het Evenement; tenzij anders aangekondigd door de Organisator is dit Sportcentrum Kardinge te Groningen.
 • Organisator: Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis (KvK 02077458).

Deelname

 • Het Evenement is een initiatief van Organisator en wordt door Organisator georganiseerd en uitgevoerd, in het kader van haar fondsenwervende activiteiten.
 • Deelname aan het Evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven Deelnemers.
 • Kosten van inschrijving (inschrijfgeld, minimale donatie) worden op de website van het Evenement gecommuniceerd.
 • Het recht van een Deelnemer op deelname aan het Evenement is pas definitief, indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld en minimale donatie door de Organisator is ontvangen.
 • Een minderjarige Deelnemer dient voorafgaand aan deelname aan het Evenement toestemming te hebben van zijn/haar ouders/voogd.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een Deelnemer zich afmeldt of niet bij het Evenement komt opdagen, om welke reden dan ook. Ook reeds betaalde (sponsor)donaties worden niet gerestitueerd.
 • Iedere Deelnemer is verplicht zijn/haar bewijs van Inschrijving bij aankomst op de Locatie zichtbaar te tonen aan vertegenwoordigers van de Organisator, via e-mail.
 • Iedere Deelnemer dient te waken over zijn/haar eigen veiligheid en de veiligheid van overige Deelnemers.
 • Iedere Deelnemer is verplicht om handschoenen te dragen tijdens het Evenement. Daarnaast wordt ook sterk aangeraden om een muts of helm te dragen.

Iedere Deelnemer dient de aanwijzingen van (vertegenwoordigers van) de Organisator en van door de Organisator ingeschakelde vrijwilligers te allen tijde op te volgen.

Wijziging, afgelasting, annulering

 • De Organisator behoudt zich het recht om het Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van te beperkte aantallen van aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien de Organisator het Evenement op enig moment stillegt c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden, te beperkte aantallen van aanmeldingen, andere calamiteiten of overmacht, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden. Verder is de Organisator in die gevallen niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten van een Deelnemer.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan het Evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid van de Deelnemer.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor letsel of schade van een Deelnemer of van bij het Evenement betrokken derden. Dit geldt voor schade aan, verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van een Deelnemer, maar ook voor alle andere vormen van letsel van of schade aan een Deelnemer, inclusief overlijden. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook ten behoeve van de exploitant van de Locatie.
 • Indien ondanks het bepaalde in de vorige punten aansprakelijkheid van de Organisator of van (de exploitant van) de Locatie voor schade van een Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator althans de Locatie ter zake van die schade uitkeert.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator en de Locatie voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Voor Sponsors van het Evenement en voor de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, geldt voornoemde uitsluiting althans beperking van aansprakelijkheid op dezelfde voet als voor de Organisator.

Portretrecht & Persoonsgegevens

 • De Deelnemer gaat akkoord met het gebruik van zijn/haar beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan het Evenement, voor promotionele doeleinden van de Organisator.
 • De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Iedere Deelnemer verleent door het verrichten van de Inschrijving toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens welke in het kader van het Evenement nodig is, waaronder het verzenden van informatie aan de Deelnemer.
 • Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie of ander gebruik door de Organisator. Dit kan naar het e-mailadres: info@vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl
 • De Deelnemer kan na het Evenement door de Organisator worden benaderd voor fondsenwervende doeleinden, uitsluitend per e-mail en met de mogelijkheid zich daar verder voor af te melden.

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis

Huispostcode CA72
Postbus 30001
9700 RB Groningen

Telefoon: 050 - 361 48 30
Email: info@vriendenbeatrixkinderziekenhuis.nl

Kinderziekenhuizen van Oranje-logo-Beatrix Kinderziekenhuis

Stichting Vrienden Beatrix Kinderziekenhuis is partner van Kinderziekenhuizen van Oranje

Scroll naar boven